ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu

Asigurarea calității
Documente directoare
 
Proceduri PCUe
 
Documente S.M.
 
Ranking ULBS
 
Evaluare CD
 

 

documente

PAGINA ESTE ÎN PROCES DE ACTUALIZARE!!!

ORGANIGRAMA ULBS

STRATEGII

Definiții

Politica în domeniul calității - ULBS

Ghiduri

Denumire Anul
G1. Ghid inițiere programe de studii 2020
G2. Ghid privind plagiatul 2020

Coduri

Denumire Anul
C1. Carta universitară ULBS 2018
C2. Codul de etică și deontologie universitară 2018

Regulamente

Nr./Cod Denumire Regulament Anul
R01. Regulamentul de ordine interioară/organizare și funcționare 2018
R02. Regulament activitatea de cercetare științifică a ULBS 2018
R03. Regulament alegeri reprezentanți cadre didactice în CF 2019
R04. Regulament alegeri studenți în structurile de conducere ale ULBS 2014
R05. Regulament Centrul Consiliere Orientare Carieră 2019
R06. Regulament de alegeri la nivelul departamentelor ULBS 2015
R07. Regulament de organizare și funcționare a consiliilor facultăților din cadrul ULBS 2017
R08. Regulament de organizare și funcționare a Editurii și Librăriei ULBS 2017
R09. Regulament de organizare și funcționare a Senatului ULBS 2017
R10. Regulament Desemnare Prorectori ULBS 2019
R11. Regulament desfășurare Program Voluntar ULBS 2017
R12. Regulament organizarea și funcționarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ULBS 2017
R13. Regulament pentru întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic 2017
R14. Regulament pentru organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație ULBS 2015
R15. Regulament prevenire și combatere efecte tutun 2017
R16. Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților nivel licență și master, 2017
R17. Regulament privind activitatea didactică și profesională în ULBS 2017
R18. Regulament privind cazarea în căminele studențești 2017
R19. Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii 2017
R20. Regulament privind mobilitățile de studiu, plasament, formare și predare în cadrul programului Erasmus+ 2019
R21. Regulament privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în structura ULBS 2015
R22. Regulament privind recunoașterea, înființarea și funcționarea unităților de cercetare în ULBS 2018
R23. Regulament titluri onorifice și medalii ULBS 2015
R24. Regulamentele privind organizarea și desfășurarea alegerilor/numirilor structurilor și funcțiilor de conducere în cadrul ULBS – mandatul 2020-2024 2019
R25. Regulamentul cadru pentru studii de specializare prin rezidențiat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 2017
R26. Regulamentul de alegere a Membrilor Senatului ULBS 2017
R27. Regulamentul de alegere a Președintelui Senatului ULBS 2017
R28. Regulamentul de alegere a Rectorului ULBS 2017
R29. Regulamentul de desfășurare a alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere ale ULBS – mandatul 2020-2024 2014
R30. Regulamentul de evaluare a performanțelor profesionale individuale a resurselor umane academice 2017
R31. Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 2016
R32. Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă 2017
R33. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Comunicații și Marketing 2016
R34. Regulamentul de utilizare a resurselor infrastructurii de comunicații de date 2016
R35. Regulamentul Desemnare Prodecani facultăți ULBS 2018
R36. Regulamentul integrat de organizare și funcționare a Serviciului Asigurarea Calității, structurilor subordonate și a comisiilor conexe 2016
R37. Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți 2017
R38. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, de licență diplomă, de selecție și de disertație 2017
R39. Regulamentul privind organizarea și funcționarea societății antreprenoriale studențești ULBS – EduHub 2016

Metodologii

Denumire Metodologie Anul
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată nedeterminată și determinată în ULBS 2018
Metodologia de concurs pt. ocuparea posturilor didactice și de cercetare în ULBS 2014
Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în ULBS 2018
Metodologia de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universității pentru mandatul 2020-2024 2019
Metodologia de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universității 2015
Metodologia DPPD 2015
Metodologia Închiriere spații, terenuri temporar disponibile din patrimoniul ULBS 2019
Metodologia organizării și desfășurării examenului de absolvire a anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini - sesiunea iunie-iulie 2019 2019
Metodologia organizării și desfășurării examenului de absolvire a anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini -sesiunea iunie/iulie 2018 Art. 15 2018
Metodologia pentru aprobarea menținerii calității de titular a cadrelor didactice după împlinirea vârstei de 65 de ani 2016
Metodologia proprie pentru recunoașterea parțial a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale 2018
Metodologie acordare subvenție de sprijin pt. studenți 2018
Metodologie acordare subvenție sprijin cazare studenți 2018
Metodologie concurs director CSUD IOSUD ULBS 2016
Metodologie organizare desfășurare examen promovare carieră didactică 2018
Metodologie privind conferirea titlului onorific de profesor emerit 2016
Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2019 2016
Metodologia proprie privind organizarea admiterea în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat 2016
Metodologia cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/master 2016
Contractul de management 2016-2020 2016
Metodologie calcul taxe de școlarizare 2019-2020 2019
Metodologie calcul taxe de școlarizare 2019-2020 2020

Proceduri

Denumire procedură Anul
PO-de acordare suport tehnic 2017
PO-de publicare a conținutului web pe domeniul ulbsibiu.ro 2017
PO-Derularea achizițiilor publice în ULBS PO-ULBS-DIPA-201 2017
PO-Evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic 2017
PO-Evaluarea cadrelor didactice de către studenți PO-ULBS-DAC-001 2014
PO-Evaluarea colegială a cadrelor didactice PO-ULBS-DAC-002 2014
PO-Evaluarea și susținerea tezelor de doctorat 2016
PO-Gestionare și utilizare a cardului MyCard 2017
PO-Gestionare și utilizare a contului MyAccount 2017
PO-Gestionarea proiectelor de cercetare 2017
PO-Gestionarea, completarea, verificarea și eliberarea actelor de studii 2015
PO-Implementarea si monitorizarea proiectelor din fonduri structurale europene 2017
PO-Întocmirea, completarea și eliberarea fișei de lichidare pentru absolvenți 2016
PO-Monitorizarea inserției absolvenților ULBS pe piața muncii 2017
PO-Multiplicarea și tipărirea publicațiilor la Editura ULBS 2016
PO-Organizarea mobilităților de plasament ale studenților outgoing în cadrul programului Erasmus+ 2016
PO-Organizarea mobilităților de predare ale cadrelor didactice outgoing în cadrul programului Erasmus+ 2016
PO-Organizarea mobilităților de studiu ale studenților outgoing în cadrul programului Erasmus+ 2016
PO-Organizarea mobilităților outgoing de formare în cadrul programului Erasmus+ ale personalului nedidactic și didactic care deține funcție administrativă 2016
PO-Organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul ULBS 2017
PO-pentru avizarea studiilor științifice pe subiecți umani și animale de experiență 2018
PO-privind reglementarea competiției interne pentru granturi individuale de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă 2018
PO-Promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic 2015
PO-Propunere de proiecte privind accesarea finanțărilor din fonduri 2017
PO-Recunoașterea automată de către ULBS a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate 2017
Procedura desfășurării alegerilor directori departament și membrii CD la ULBS 2015
Procedura operațională- Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor 2017
Procedura Organizarea si desfășurarea manifestărilor științifice, culturale și sportive 2019
Procedura Recompensarea rezultatelor cercetării: articole științifice 2019
Procedură operațională Promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic 2017
Procedură operațională Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar - Gradație de merit 2014

Instrucțiuni de lucru

Denumire instrucțiune Anul
IL-Angajarea și salarizarea personalului în proiectele de cercetare 2017
IL-Atribuirea contractelor de achiziție publică prin achiziție directă IL-ULBS-DIPA-201 2017
IL-Atribuirea contractelor de achiziție publică prin procedura simplificată IL-ULBS-DIPA-202 2017
IL-Atribuirea contractelor de achiziție publică prin Procedura Licitația Deschisă IL-ULBS-DIPA-203 2017
IL-Decontarea cheltuielilor cu deplasările interne și externe în cadrul proiectelor de cercetare 2017
IL-Realizarea achizițiilor de bunuri și servicii în cadrul proiectelor de cercetare 2017
IL-Stabilirea regiei în cadrul proiectelor de cercetare 2017
Instrucțiunile de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării nr. 2326 și 2855 din 29 august 2017 2017

Rapoarte

Planuri AUDIT

FormulareInformaţii de Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, Romania
Phone: +40-269-217.779
int. 139, 148

E-mail:

dep.calitate@ulbsibiu.ro


Web:

http://calitate.ulbsibiu.ro

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2024 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid