EVALUAREA SATISFACȚIEI ABSOLVENȚILOR ULBS

Anul Universitar 2019-2020


Stimați absolvenți ai ULBS,

Vă rugăm sa citiți cu atenție enunțurile din cadrul chestionarului de mai jos și să răspundeți cu atenție și responsabilitate. Răspunsurile la acest chestionar vor fi utilizate în vederea îmbunătățirii calității proceselor educaționale, de cercetare, manageriale din cadrul ULBS.

Vă mulțumim !!!

Rector,
Prof.univ.dr.habil. Sorin Radu

Chestionarele pot fi acesate doar de pe adresele instituționale (@ulbsibiu.ro)

Completarea chestionarelor este obligatorie în vederea obținerii fișei de lichidare>


Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu prelucrează datele dvs. cu caracter personal cu respectarea dispozițiilor regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 și ale legislației naționale în vigoare.

Facultatea de Drept pregăteşte experţii în domeniul dreptului – judecători, procurori, notari, consilieri juridici – şi al administraţiei publice. Nivelul ridicat al procesului educaţional, studiul aprofundat al anumitor domenii legale la care se adaugă experienţa bogată a personalului didactic contribuie la integrarea absolvenţiilor în diverse ramuri ale dreptului.

FACULTATEA DE DREPT

Facultatea de Medicină Generală s-a înfiinţat în anul 1990, s-a dezvoltat prin creşterea numărului de studenţi aflaţi în pregătire, prin completarea dotării profesionale, îmbogăţindu-se pe parcurs şi cu alte specializări: Medicină Dentară, Asistenţă Medicală Generală, Tehnică Dentară şi Farmacie.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

La Facultatea de Ştiinţe funcţionează programe de studiu de nivel licenţă şi master, în domeniile Matematică, Informatică, Ştiinţe ale mediului, Fizică, Biologie, Educaţie fizică şi sport. Oferta educaţională a facultăţii are ca reper realizărea unui învăţământ formativ, creativ, stimulator şi flexibil, care integrează rezultatele cercetării ştiinţifice avansate, pentru pregătirea unor specialişti cu şanse reale pe piaţa muncii.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Facultatea de Inginerie este o şcoală politehnică cu o tradiţie şi experienţă care au consacrat-o drept şcoală de inginerie importantă din România. Facultatea de Inginerie a luat fiinţă în anul 1976 când la Sibiu, în cadrul Institutului de Învăţământ Superior, s-a format şi ulterior dezvoltat Facultatea de Mecanică, cu primul program de studiu intitulat Tehnologia Construcţiilor de Maşini.

FACULTATEA DE INGINERIE

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului continuă  o tradiţie de peste 50 ani de învaţamânt superior românesc în domeniul alimentar și de peste 100 de ani de învaţamânt superior agricol.

FACULTATEA DE ȘAIAPM

Facultatea de Ştiinţe Economice şi-a propus o evoluţie caracterizată prin noutate, dinamism, rigoare şi calitate în deplină concordanţă cu exigenţele tot mai ridicate ale mediilor universitare naţionale şi europene. Având o ofertă educaţională generoasă, atractivă şi flexibilă, Facultatea de Ştiinţe Economice, prin pregătirea profesională de înalt nivel pe care o asigură, răspunde cerinţelor şi exigenţelor actuale şi viitoare ale economiei şi societăţii româneşti.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

În cadrul Facultății de Litere și Arte sunt acreditate specializări tradiţionale: Germană, Engleză, Română, Franceză (ca primă specializare), Limbi Moderne Aplicate (Engleză, Germană, Franceză), Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Actorie și Management teatral.

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a ales să îşi fundamenteze întreaga sa activitate pe deschiderea către ideile novatoare şi pe o intensă activitate de cercetare, ridicată la standarde internaţionale, capabilă să vină proactiv în întâmpinarea nevoilor unei societăţi româneşti aflate în schimbare şi să contribuie cu soluţii practice la dezvoltarea acesteia.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Facultatea de Teologie a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu este cea mai veche instituţie de acest fel din ţară. În prezent Facultatea funcţionează cu secţiile: Teologie Pastorală, Teologie Socială, Teologie Didactică. Secţia de Teologie Pastorală pregăteşte în mod special viitori preoţi, cea de Teologie Socială asistente sociale şi asistenţi sociali, cea de Teologie Didactică profesori de religie şi alte discipline.

FACULTATEA DE TEOLOGIE