EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI

Semestrul 2 Anul Universitar 2017-2018

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, Anexa la OMECTS nr. 3666 din 30.03.2012 și Carta ULBS, evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie, iar rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice. Evaluarea activităţii didactice cuprinde în fiecare semestru al unui an universitar săptămânile 13 şi 14, aflate înaintea fiecărei sesiuni de examene. În cazul anilor terminali, perioada de evaluare aferentă semestrului II este în săptămânile 11 şi 12.

Obiectivele procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți sunt:

La nivel instituțional:

 • utilizarea ca instrument de lucru și dovadă de respectare a cerințelor ARACIS;
 • folosirea ca instrument/criteriu utilizat pentru acordarea de compensații financiare sau non-financiare;
 • suport pentru stabilirea de direcții de perfecționare acadrelor didactice;
 • monitorizarea evoluției cadrelor didactice din punct de vedere a activităților didactice;
 • identificarea și diseminarea de bune practici;

La nivelul studenților:

 • identificarea nivelului de satisfacție al studenților cu privire la activitățile didactice;
 • îmbunătățirea prestației cadrelor didactice;
 • creșterea atractivității disciplinelor și a programelor de studii;La nivelul cadrelor didactice:

 • identificarea potențialelor direcții de îmbunătățire pentru:
  • activitatea didactică;
  • curriculum;
  • suport curs/aplicații;
  • metode și mijloace de predare;
 • realizarea unor planuri de îmbunătățire personale;
 • înscrierea și participarea la cursuri de specializare;
Facultatea de Drept pregăteşte experţii în domeniul dreptului – judecători, procurori, notari, consilieri juridici – şi al administraţiei publice. Nivelul ridicat al procesului educaţional, studiul aprofundat al anumitor domenii legale la care se adaugă experienţa bogată a personalului didactic contribuie la integrarea absolvenţiilor în diverse ramuri ale dreptului.

FACULTATEA DE DREPT

Facultatea de Medicină Generală s-a înfiinţat în anul 1990, s-a dezvoltat prin creşterea numărului de studenţi aflaţi în pregătire, prin completarea dotării profesionale, îmbogăţindu-se pe parcurs şi cu alte specializări: Medicină Dentară, Asistenţă Medicală Generală, Tehnică Dentară şi Farmacie.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

La Facultatea de Ştiinţe funcţionează programe de studiu de nivel licenţă şi master, în domeniile Matematică, Informatică, Ştiinţe ale mediului, Fizică, Biologie, Educaţie fizică şi sport. Oferta educaţională a facultăţii are ca reper realizărea unui învăţământ formativ, creativ, stimulator şi flexibil, care integrează rezultatele cercetării ştiinţifice avansate, pentru pregătirea unor specialişti cu şanse reale pe piaţa muncii.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Facultatea de Inginerie este o şcoală politehnică cu o tradiţie şi experienţă care au consacrat-o drept şcoală de inginerie importantă din România. Facultatea de Inginerie a luat fiinţă în anul 1976 când la Sibiu, în cadrul Institutului de Învăţământ Superior, s-a format şi ulterior dezvoltat Facultatea de Mecanică, cu primul program de studiu intitulat Tehnologia Construcţiilor de Maşini.

FACULTATEA DE INGINERIE

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului continuă  o tradiţie de peste 50 ani de învaţamânt superior românesc în domeniul alimentar și de peste 100 de ani de învaţamânt superior agricol.

FACULTATEA DE ȘAIAPM

Facultatea de Ştiinţe Economice şi-a propus o evoluţie caracterizată prin noutate, dinamism, rigoare şi calitate în deplină concordanţă cu exigenţele tot mai ridicate ale mediilor universitare naţionale şi europene. Având o ofertă educaţională generoasă, atractivă şi flexibilă, Facultatea de Ştiinţe Economice, prin pregătirea profesională de înalt nivel pe care o asigură, răspunde cerinţelor şi exigenţelor actuale şi viitoare ale economiei şi societăţii româneşti.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

În cadrul Facultății de Litere și Arte sunt acreditate specializări tradiţionale: Germană, Engleză, Română, Franceză (ca primă specializare), Limbi Moderne Aplicate (Engleză, Germană, Franceză), Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Actorie și Management teatral.

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a ales să îşi fundamenteze întreaga sa activitate pe deschiderea către ideile novatoare şi pe o intensă activitate de cercetare, ridicată la standarde internaţionale, capabilă să vină proactiv în întâmpinarea nevoilor unei societăţi româneşti aflate în schimbare şi să contribuie cu soluţii practice la dezvoltarea acesteia.


FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Facultatea de Teologie a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu este cea mai veche instituţie de acest fel din ţară. În prezent Facultatea funcţionează cu secţiile: Teologie Pastorală, Teologie Socială, Teologie Didactică. Secţia de Teologie Pastorală pregăteşte în mod special viitori preoţi, cea de Teologie Socială asistente sociale şi asistenţi sociali, cea de Teologie Didactică profesori de religie şi alte discipline.

FACULTATEA DE TEOLOGIE