SCOP

Prezenta procedură stabilește modalitatea prin care se realizează recunoașterea automată de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a funcțiilor didactice universitare obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate în conformitate cu prevederile Ordinului MENCȘ nr. 5922/2016 privind aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice universitare obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate.

Recunoașterea de către ULBS a funcțiilor didactice universitare obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate are efecte juridice doar în cadrul ULBS și se realizează în vederea:

DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică tcetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe. ULBS este o instituție acreditată de învățământ superior conform normelor legale și în această calitate recunoaște funcțiile didactice din învățământul universitar obținute la:

Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământ universitar acreditate decât cele menționate mai sus se recunosc numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau inter-universitar.

Toate celelalte situații – care nu se regăsesc menționate mai sus – nu intră în competența ULBS și fac obiectul recunoașterii și echivalării de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în conformitate cu prevederile OMENCȘ nr. 5923 din 6 decembrie 2016.

PROCEDURA

Depunerea dosarului în vederea echivalării

Dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor obținute în străinătate de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va conține următoarele:

  1. Cerere recunoastere grad didactic
  2. actul de identitate – copie și traducere legalizată;
  3. dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie și traducere legalizată;
  4. (i) diploma de doctor – copie și traducere legalizată dacă e cazul (dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului de resort și actualizată periodic)
  5. SAU

  6. (ii) Atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;
  7. dovada funcției didactice eliberată de instituția de unde provine, în condițiile legii – copie legalizată
  8. Curriculum Vitae – semnată olograf
  9. lista lucrărilor științifice – semnată olograf.
  10. dovada de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaștere a(dacă este cazul).

statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente

Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate.

Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. ( Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea).

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Acreditarea instituției emitente a diplomei de doctor poate fi verificată astfel:

În situația în care Comisia de evaluare instituită la nivelul ULBS sesizează existența oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, aceasta înștiințează conducerea ULBS, care, la rândul său, va sesiza instituțiile abilitate (CNRED, instanțe competente etc.).

Dosarul întocmit pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor va fi înaintat după înregistrare Comisiei de evaluare de la nivelul ULBS numită prin Decizia Rectorului la propunerea Prorectorului de specialitate.

Componența comisiei de evaluare a dosarului

Comisia care evaluează dosarul de recunoaștere și care pronunță soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere, denumită în continuare Comisia de evaluare, numită prin decizia rectorului cuprinde în structura sa 5 membri:

Propunerea prorectorului de specialitate va avea în vedere ca membrii comisiei să nu se afle în niciuna din situațiile de conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare.

Evaluarea și soluționarea dosarului

Durata de soluționare a dosarelor de către Comisia de evaluare desemnată la nivelul ULBS este de 15 de zile lucrătoare de la data înregistrării la registratura instituției a dosarului complet.

În cazul în care Comisia de evaluare desemnată constată că dosarul nu cuprinde documentele prevăzute în prezenta procedură, înștiințează solicitantul în acest sens. Dosarul va fi completat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii înștiințării, în caz contrar, acesta se clasează, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.

În urma evaluării dosarului, Comisia de evaluare va consemna soluția propusă cu privire la solicitarea de recunoaștere într-un Raport de evaluare (datat și semnat de către toți membrii comisiei) care va fi înaintat conducerii instituției, în vederea emiterii deciziei de recunoaștere sau nerecunoaștere a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

DDecizia de recunoaștere sau de nerecunoaștere a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate va fi emisă de Rectorul ULBS, și va fi transmisă solicitantului în format letric semnată olograf sau în format electronic cu semnătură electronică, în conformitate conform cu modul în care a fost făcută solicitarea.

Atacarea deciziei de recunoaștere

Decizia poate fi contestată o singură dată, în termen de 15 de zile lucrătoare de la comunicare, printr-o cerere motivată care se va depune la registratura ULBS, sau se va transmite prin poștă, sau se va transmite electronic (e-mail la adresa menționată în prezenta procedură, sau în platforma electronică în care a fost înregistrată solicitarea – după caz).

Contestatie recunoastere grad didactic 

Contestațiile sunt analizate și soluționate de către comisia de soluționare a contestațiilor, care va reevalua dosarul și va propune o soluție în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Comisia de soluționare a contestațiilor va avea în componența sa trei membri și va fi stabilită prin Decizia Rectorului ULBS, la propunerea CSUD. Nu pot avea calitatea de membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor persoanele care au evaluat inițial dosarul sau se află într-o situație de conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare.

Decizia de soluționare a contestației referitoare la decizia de recunoaștere este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

Întocmirea și eliberarea atestatului de recunoaștere

Pe baza Deciziei Rectorului ULBS, Biroul Acte Studii va emite Atestatul de recunoaștere a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate (Anexa 8)

Atestatul de recunoaștere va fi înregistrat într-un registru special instituit acestui scop la nivelul Biroului Acte Studii, va primi un număr unic de înregistrare și dată certă (data emiterii), în conformitate cu prevederile OMEN 657/2014.

Atestatul de recunoaștere se eliberează titularului, unei persoane împuternicite sau, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin servicii poștale, cu excepția atestatelor de recunoaștere emise anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri.

Atestatul de recunoaștere se poate elibera în format letric sau în format electronic cu semnătură digitală în cazul în care este solicitat prin platforma electronică.

Eliberarea duplicatului Atestatului de recunoaștere

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului de recunoaștere, Biroul Acte Studii eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia.

Cerere duplicat Atestat recunoastere grad didactic

Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează cererea de eliberare a duplicatului (Anexa 9). Cererea se poate depune în format letric la Registratura ULBS sau în format electronic pe platforma dedicată. Cererea este însoțită de o copie tradusă și legalizată a actului de identitate al solicitantului.

FLUX GRAFIC

Acces PCUe

Procedura poate fi accesată pe siteul PCUe