SCOP

Prezenta procedură are ca scop recunoașterea automată Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a calității de conducător de doctorat sau a abilitării, obținute în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate în conformitate cu prevederile Ordinului MENCȘ nr. 5921/2016 privind aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Recunoașterea de către ULBS a calității de conducător de doctorat sau a abilitărilor obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate are efecte juridice doar în cadrul ULBS și se realizează în vederea:

DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică tcetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe. ULBS este o instituție acreditată de învățământ superior conform normelor legale și în această calitate recunoaște calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținute obținute la:

Toate celelalte situații – care nu se regăsesc menționate mai sus – nu intră în competența ULBS și fac obiectul recunoașterii și echivalării de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în conformitate cu prevederile OMENCȘ nr. 5921 / 2016.

Recunoașterea de către ULBS a calității de conducător de doctorat sau a abilitărilor obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate se realizează doar într-unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat prevăzute de legislația în vigoare în România și în care ULBS este acreditată, este valabilă și produce efecte juridice doar la nivelul acestei instituții de învățământ superior.

ULBS consultă dacă este cazul C.N.R.E.D. și C.N.A.T.D.C.U. în ceea ce privește aspectele legate de procesul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitărilor obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Recunoașterea de către ULBS a calității de conducător de doctorat sau a abilitării, în condițiile prezentei proceduri, se realizează în baza depunerii de către persoanele interesate a unui dosar de recunoaștere.

PROCEDURA

Depunerea dosarului în vederea recunoașterii

Dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării se depune la Registratura ULBS în format letric, sau pe platformele electronice destinate acestui scop și cuprinde:

  1. Cerere recunoastere conducere sau abilitare
  2. actul de identitate – copie și traducere legalizată;
  3. dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie și traducere legalizată;
  4. (i) diploma de doctor – copie și traducere legalizată dacă e cazul (dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului de resort și actualizată periodic)
  5. SAU

  6. (ii) Atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;
  7. e) diploma/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituțiile prevăzute la art. 1, traducere legalizată;
  8. Curriculum Vitae – semnată olograf
  9. lista lucrărilor științifice – semnată olograf.
  10. dovada de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaștere a(dacă este cazul).

statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente

Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate.

Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. ( Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea).

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Acreditarea instituției emitente a diplomei de doctor poate fi verificată astfel:

În situația în care Comisia de evaluare instituită la nivelul ULBS sesizează existența oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, aceasta înștiințează conducerea ULBS, care, la rândul său, va sesiza instituțiile abilitate (CNRED, instanțe competente etc.).

Dosarul întocmit pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării va fi înaintat Comisiei de evaluare de la nivelul ULBS numită prin Decizia Rectorului la propunerea Directorului CSUD.

Componența comisiei de evaluare a dosarului

Comisia care evaluează dosarul de recunoaștere și care pronunță soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere, denumită în continuare Comisia de evaluare, numită prin decizia rectorului cuprinde în structura sa 5 membri:

Propunerea directorului CSUD va avea în vedere ca membrii comisiei să nu se afle în niciuna din situațiile de conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare.

Evaluarea și soluționarea dosarului

Durata de soluționare a dosarelor de către Comisia de evaluare desemnată la nivelul ULBS este de 15 de zile lucrătoare de la data înregistrării la registratura instituției a dosarului complet.

În cazul în care Comisia de evaluare desemnată constată că dosarul nu cuprinde documentele prevăzute în prezenta procedură, înștiințează solicitantul în acest sens. Dosarul va fi completat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii înștiințării, în caz contrar, acesta se clasează, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.

În urma evaluării dosarului, Comisia de evaluare va consemna soluția propusă cu privire la solicitarea de recunoaștere într-un Raport de evaluare (datat și semnat de către toți membrii comisiei) care va fi înaintat conducerii instituției, în vederea emiterii deciziei de recunoaștere sau nerecunoaștere a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

Decizia de recunoaștere sau de nerecunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării va fi emisă de Rectorul ULBS, și va fi transmisă solicitantului în format letric semnată olograf sau în format electronic cu semnătură electronică, în conformitate conform cu modul în care a fost făcută solicitarea.

Atacarea deciziei de recunoaștere

Decizia poate fi contestată o singură dată, în termen de 15 de zile lucrătoare de la comunicare, printr-o cerere motivată care se va depune la registratura ULBS, sau se va transmite prin poștă, sau se va transmite electronic (e-mail la adresa menționată în prezenta procedură, sau în platforma electronică în care a fost înregistrată solicitarea – după caz).

Contestatie decizie recunoastere conducere doctorat sau abilitare 

Contestațiile sunt analizate și soluționate de către comisia de soluționare a contestațiilor, care va reevalua dosarul și va propune o soluție în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Comisia de soluționare a contestațiilor va avea în componența sa trei membri și va fi stabilită prin Decizia Rectorului ULBS, la propunerea CSUD. Nu pot avea calitatea de membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor persoanele care au evaluat inițial dosarul sau se află într-o situație de conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare.

Decizia de soluționare a contestației referitoare la decizia de recunoaștere este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

Întocmirea și eliberarea atestatului de recunoaștere

Pe baza Deciziei Rectorului ULBS, Biroul Acte Studii va emite Atestatul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării

Atestatul de recunoaștere va fi înregistrat într-un registru special instituit acestui scop la nivelul Biroului Acte Studii, va primi un număr unic de înregistrare și dată certă (data emiterii), în conformitate cu prevederile OMEN 657/2014.

Atestatul de recunoaștere se eliberează titularului, unei persoane împuternicite sau, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin servicii poștale, cu excepția atestatelor de recunoaștere emise anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri.

Atestatul de recunoaștere se poate elibera în format letric sau în format electronic cu semnătură digitală în cazul în care este solicitat prin platforma electronică.

Eliberarea duplicatului Atestatului de recunoaștere

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului de recunoaștere, Biroul Acte Studii eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia.

Cerere eliberare duplicat atestat recunoastere conducere doctorat sau abilitare 

Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează cererea de eliberare a duplicatului (Anexa 9). Cererea se poate depune în format letric la Registratura ULBS sau în format electronic pe platforma dedicată. Cererea este însoțită de o copie tradusă și legalizată a actului de identitate al solicitantului.

FLUX GRAFIC

Acces PCUe

Procedura poate fi accesată pe siteul PCUe